ஞாயிறு, மார்ச் 31, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 69 தூது

அன்புஉடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்துஅவாம்
பண்புஉடைமை தூதுஉரைப்பான் பண்பு. (681) 
பொருள்: தன் நாட்டின் மீது அன்பும், உயர்ந்த குடிப்பிறப்பும், வேந்தன் விரும்புகின்ற உயர்ந்த பண்புகள் அமைதலும், தூது உரைப்பவனுக்கு வேண்டிய பண்புகள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக